זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  תביעה לפינוי מושכר – שאלות ותשובות

  תוכן עניינים

  תביעה לפינוי מושכר – שאלות ותשובות

  מהם שלבי פינוי של מושכר בהליכי הוצאה לפועל?

  שלבי פינוי מושכר בהוצל"פ הם כדלקמן:
  1. היה והדייר לא ציית לאזהרה שנמסרה לו ולא פינה את הנכס, ישלח רשם הוצל"פ לפי סעיף 64 לחוק הוצל"פ הודעת פינוי אשר תימסר לדייר או לצד שלישי מטעמו.
  2. בקשה לפינוי מושכר תוגש על גבי טופס ייעודי המצוי באר האינטרנט של הוצל"פ ויצורף לה העתק מהודעת הפינוי, העתק מפסק הדין, טופס מתן הוראה לפינוי מושכר בהתאם לפסק הדין וכן פרטי חשבון בנק.
  3. בתום המועד שנקבע בהודעת האזהרה ומשהוגשה בקשה לפינוי מושכר, יכנס מנהל הוצל"פ לנכס ויפנה אותו.

  מהי הודעת פינוי בהוצאה לפועל? ומה משמעותה?

  הודעת פינוי מושכר הינה הודעה אשר תישלח לחייב או לצד שלישי מטעמו על ידי רשם הוצאה לפעל לפי סעיף 64 לחוק הוצאה לפועל ולאחר שהחייב לא שהה לאזהרה שנמסרה לו ולא פינה את הנכס. בהודעה זו, יודיע רשם הוצאה לפועל לדייר כי אם לא יפנה את הנכס בתוך תקופה אשר תקבע על ידו יכנס מנהל הוצל"פ לנכס ויפנה אותו.

  האם ניתן לקבל סיוע משטרתי בהליך של פינוי מושכר בהוצאה לפועל?

  הגורם האחראי על פינוי מושכר לאחר שניתנה לדייר הודעה פינוי מטעם רשם הוצאה לפועל הינו מנהל הוצל"פ. יחד עם זאת, ניתן לפנות בבקשה יזומה לרשם הוצאה לפועל במסגרת התיק בו הוגשה הבקשה לביצוע פסק דין למתן הוראה למשטרת ישראל לסייע בפינוי המושכר.

  האם המשכיר זכאי לסעד משטרתי כנגד הדייר הסרבן?

  ככל ורשם הוצאה לפועל ייעתר לבקשה ויורה למשטרת ישראל לסייע בפינוי הנכס יוכל הזוכה לפנות למשטרה ולבקש מהם לסייע לו או למנהל הוצאה לפועל ליישם את צו הפינוי. זוכה אשר חושש כי לצורך פינוי הנכס תידרש נוכחות משטרתית יציין זאת בפתח הבקשה לביצוע פסק דין וכבר בשלב זה יעתור לסעד זה.

  מה המשמעויות המשפטיות למשכיר של ניתוק חשמל ומים בדירה באופן חד צדדי?

  למשכיר אשר נתקל בדייר סרבן המסרב לפנות את הנכס אסור בשום פנים ואופן ליטול את החוק לידיים ולנהוג בכוחניות כלפי הדייר. התנהלות כוחנית על פי הפסיקה במקרה של דייר סרבן נחשבת אף לניתוק חשמל ומים באופן חד צדדי. משכיר אשר ינהג בצורה זו, יהיה חשוף לתביעה כספית מצד השוכר ולעוגמת נפש נוספת. במקרה שכזה, על המשכיר לפנות לבית המשפט בתביעה לפינוי מושכר ולא ליטול את החוק לידיים.

  האם ניתן להגיש תביעה לפינוי מושכר יחד עם תביעה כספית לנזקים שהשוכר גרם לי?

  לזוכה קיימות שתי אפשרויות להגשת תביעה במקרה של פינוי מושכר. ככל ויגיש תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר, לא יוכל לכרוך את הנזקים שהדייר גרם לנכס אלא יתמקד אך ורק בפינוי המושכר. ככל ויגיש תביעה אזרחית רגילה, יוכל לכרוך בין השניים. יש לזכור כי תביעה רגילה עלולה לארוך זמן ממושך, מסיבה זו כאשר מעוניינים להגיש תביעה לפינוי מושכר, יש לעשות זאת בהליך מהיר ואת התביעה בגין הנזקים שגרם הדייר להגיש כתביעה עצמאית ונפרדת.

  תוך כמה זמן יש להגיש כתב הגנה בתביעה לפינוי מושכר?

  כתב הגנה בתביעה לפינוי מושכר יוגש על ידי הדייר הסרבן בתוך 30 ימים ממועד קבלת כתב התביעה. את כתב התביעה יש להמציא לידי הדייר בדואר רשום עם אישור מסירה.

  מהו סדר שמיעת התיק בתביעה לפינוי מושכר?

  במועד הדיון אשר יקבע על ידי מזכירות בית המשפט יתייצבו הצדדים לשמיעת התובענה ובית המשפט ישמע את טענותיהם. תחילה, ישמע בית המשפט את התובע ולאחר מכן את הנתבע. לאחר שהנתבע אמר את דברו, רשאי התובע להגיב לדברי הדייר הסרבן. במידה ובעל דין ירצה בשלב זה להוסיף דבר כלשהו, יהיה עליו לבקש את רשות בית המשפט לעשות כן.

  תוך כמה זמן ניתן להגיש פסק דין לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל לאחר קבלתו?

  פסק דין לפינוי מושכר יהיה ניתן לביצוע בהוצאה לפועל רק לאחר שחלף המועד הקובע בו לפינוי המושכר. ככל ולא נקבע מועד על ידי בית המשפט, רשאי הזוכה להגישו ללשכת הוצאה לפועל רק לאחר שחלפו 15 ימים ממועד מתן פסק הדין. היה ופסק הדין ניתן שלא בנוכחות הדייר הסרבן, ניתן לאוכפו רק לאחר שחלפו 15 ימים מהמועד בו קיבל הדייר את פסק הדין.

  האם ניתן לפנות שוכר לפני תום חוזה השכירות?

  בדרך כלל כאשר עורכים חוזה שכירות, מציינים בחוזה אילו סעיפים יחשבו לסעיפים חשובים אשר אי עמידה בהם תהווה הפרה יסודית של החוזה. כך למשל, אי תשלום שכר הדירה יהווה הפרה יסודית של החוזה, נזק לרכוש הבית גם יחשב להפרה יסודית וכן אי תשלום מיסים עירוניים. ככל והדייר מפר הפרה יסודית של החוזה, ניתן לפנות לבית המשפט בתביעה לפינוי מושכר גם אם טרם חלף מועד סיום החוזה.

  מתי ניתן לממש שטר חוב שניתן במסגרת חוזה שכירות?

  היה והשוכר לא יעמוד בתנאי חוזה השכירות שהתחייב לגבם כאשר נכנס לנכס, ניתן לפנות ללשכת הוצאה לפועל בבקשה למימוש שטר החוב. כך למשל, אם השוכר לא טרח לשלם למשכיר את תשלום שכר הדירה כפי שהתחייב, רשאי בעל הנכס לפנות להוצל"פ ולממש את שטר החוב ולקבל את הכספים המגיעים לו.

  מתי נכון להגיש תביעה לפינוי המושכר כנגד דייר סרבן?

  המועד הנכון ביותר מבחינת בעל הנכס להגיש תביעה לפינוי מושכר הוא מיד כאשר מתגלה עילת התביעה. נניח והסתיים מועד השכירות הקבוע בחוזה אך הדייר מסרב לפנות את הנכס, על הזוכה לפנות באופן מידי לבית המשפט ולבקש את פינויו. יש לזכור כי התמהמהות בהגשת התביעה עלולה להסב נזקים גדולים יותר למשכיר ופינוי הדייר הסרבן יארך זמן ממושך יותר.

  מה עלות שכר טרחתו של עורך דין לפינוי דייר/מושכר?

  שכר טרחת עורך דין ב-תביעה לפינוי מושכר יחושב בהתאם למספר פרמטרים משתנים המתקיימים באירוע נשוא כתב התביעה ויקבע בהתאם למוסכם בין הצדדים. כך למשל, לגובה שכר טרחת עו"ד יינתן משקל למספר הדיונים שעורך הדין יצטרך להתייצב בבית המשפט, למשקל הראיות המבססות את התביעה וכן למספר הנתבעים.

  האם השוכר רשאי לקזז תשלומים שונים מדמי השכירות שאותם הוא חב מכוח חוזה השכירות?

  ככל ותיקון הנזק שנגרם לדירה חל על אחריות המשכיר (זנק שנגרם שלא כתוצאה משימוש בלתי סביר בדירה) אך לאחר שהשוכר הודיע לו על הנזק לא טרח האחרון לתקנו בתוך פרק זמן סביר, רשאי השוכר לתקן את הנזק ולדרוש מהמשכיר את החזרו היחסי. כל עוד לא תוקן הנזק, רשאי השוכר הפחית את דמי הפגם באופן יחסי מדמי השכירות המשולמים למשכיר.

  האם ניתן לפנות שוכר בכוח במקום להגיש תביעה לפינוי מושכר?

  היות והשוכר נכנס כדין לנכס בעת החתימה על חוזה השכירות הרי שלמשכר אסור בתכלית האיסור ליטול את החוק לידיים ולפנות את השוכר בכוח. פינוי דייר סרבן יעשה אך ורק במסגרת תביעה לפינוי מושכר על פי חוק. ככל והמשכיר יחליט לפנות את הדייר בכוח, הוא יהיה חשוף לתביעה אזרחית מצדו ואף להליך פלילי בגין שימוש בכוח.

  מה הן הסיבות שבגינן המשכיר רשאי לבטל את חוזה השכירות עם השוכר?

  חוזה שכירות הוא למעשה המסמך המסכם את רצונות הצדדים והתחייבויותיהם בנוגע לנכס. ככל והשוכר לא יעמוד בהוראות החוזה המהוות הוראות יסוד רשאי המשכיר לעתור לביטול החוזה. הפרה יסודית של חוזה יכולה להיות כאשר השוכר לא שילם את דמי השכירות כפי שהתחייב, השוכר הסב נזק לקירות הבית או לריהוט הנמצא בו, השוכר לא שילם תקופה ארוכה מיסים עירוניים וצבר חובות הקשורים לנכס. כל הפרה אשר תחשב הפרה יסודית של החוזה מצדו של השוכר, תקים למשכיר עילה לביטול חוזה השכירות.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין