זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  גביית פסק דין בהליך הוצאה לפועל הלכה למעשה

  פסק דין שניתן לטובתכם אמנם מסמן את סופו של ההליך המשפטי והסוגיה בגינה פניתם לערכאות משפטיות אך אין זה אומר כי בהכרח החייב יעמוד בהוראות פסק הדין וישלם לכם את הפיצוי או הכספים שנפסקו לטובתכם. פעמים רבות, יישמו של פסק הדין בפועל אינו מתאפשר נוכח העובדה כי החייב מסרב לעמוד בהוראות פסק הדין מסיבות כאלה ואחרות השמורות עמו.

  פסק דין שאינו ניתן לאכיפה מרוקן למעשה מתוכן את הוראותיו והלכה למעשה אינו יעיל ואינו מסייע לאיש. כפי שנראה מיד, לצורך יישום החלטות משפטיות, פועלת מערכת הוצאה לפועל לאכוף ולבצע פסקי דין וכן החלטות שיפוטיות אחרות אשר אינן מיושמות על ידי בעלי הדין עצמם. גביית פסק דין בהליך של הוצאה לפועל דורשת הכרת החוק והפסיקה וכן ידע מעמיק בפרקטיקה הנהוגה. עורך דין גביית חובות הבקיא ומנוסה בהליך זה, יכול לפשט עבורכם את ההליך וכמובן לסייע לכם לגבות את החוב.

  ניתן לי פסק דין לטובתי מזה אומר

  כל סכסוך משפטי אשר אינו מסתיים בין הצדדים ברוח טובה מחוץ לכותלי בית המשפט, סופו להסתיים בהכרעה שיפוטית במסגרת פסק דין. במסגרת פסק הדין יכריע בית המשפט בהתאם לראיות שהונחו בפניו ושמיעת העדים אשר יספקו לו את מלוא המידע אודות אירוע התביעה. עם מתן פסק הדין, רשאי בית המשפט לקבל את מלוא התביעה או לדחותה. בית המשפט רשאי גם לקבל את התביעה חלקית ולפסוק כפי שימצא לנכון.

  בפסק הדין, יפרט בית המשפט את אופן תשלום הפיצוי שנקבע והמועד בו על הצד שניתן כנגדו פסק הדין לעמוד בו. באופן עקרוני, חייב המכבד את בית המשפט ומערכת החוק, יעמוד בהוראות פסק הדין ככתבן וכלשונן. לעיתים, מסיבות כאלה ואחרות, לא עומד החייב בהוראות פסק הדין ואינו מבצע את אשר הוטל עליו. במקרה זה, ניתן לפנות להליך גביית חובות בלשכת הוצאה לפועל ולפעול כנגד החייב אשר אינו שהה להוראות בית המשפט.

  לחצו לקריאת המאמר כיצד ניתן לגרום למצב של גביית חובות מלקוחות באופן תקין?

  פסק הדין לא בוצע על ידי החייב, מה עלי לעשות?

  היה ופסק הדין לא מולא על ידי החייב והחייב לא עמד בהוראותיו, ניתן לפנות בהתקיים התנאים המלאים לכך ללשכת הוצאה לפועל בבקשה לביצוע פסק דין. לשכת הוצאה לפועל הינה למעשה זרועה של מערכת החוק הממונה על אכיפת החלטות שיפוטיות וביצוען. במסגרת נקיטת הליכים נגד החייב בהוצאה לפועל, ניתן להטיל עליו סנקציות שונות במטרה להניעו לקיים את פסק הדין ולפרוע את החוב שצבר.

  מתי ניתן לפנות ללשכת הוצאה לפועל בבקשה לביצוע פסק דין

  ראשית, יש לאפשר לחייב לפרוע את חובו ולעמוד בהוראות פסק הדין. היה והחייב לא יפרע את חובו, ניתן לפנות ללשכת הוצאה לפועל בבקשה לביצוע פסק דין רק לאחר שחלף המועד לתשלום החוב כפי שקבע בית המשפט. היה ולא נקבע מועד לתשלום החוב בפסק הדין, ניתן לפנות בבקשה מתאימה ללשכת הוצאה לפועל רק בחלוף 30 ימים ממועד מסירת פסק הדין לידיו של החייב.

  יש לשים לב כי אם פסק הדין ניתן בהעדר החייב, יש להמציא לו את פסק הדין במסירה אישית על מנת שניתן יהיה לאחר מכן לפתוח נגדו בהליכי גביית החוב בהוצאה לפועל. ללא מסירה אישית של פסק הדין לחייב, לא ניתן יהיה לאחר מכן לנקוט בהליכי גבייה בהוצאה לפועל. עם מסירת פסק הדין לחייב כאמור, יש להמתין את פרק הזמנים הרלוונטי טרם יפתח תיק הגבייה בהוצאה לפועל.

  המסמכים שיש לצרף לבקשה לביצוע פסק דין בהוצל"פ

  בקשה לביצוע פסק דין יכולה להיות מוגשת בכל אחת מלשכות הוצאה לפועל הקיימות בארץ. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס ייעודי, טופס 206 הקיים באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה. לבקשה לביצוע פסק דין יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • עותק מפסק הדין חתום בחותמת נאמן למקור של מזכירות בית המשפט או של מזכירות הערכאה המשפטית שנתנה אותו.
  • ייפוי כוח עבור עורך דין גבייה המייצג את החייב במסגרת הליך משפטי זה.
  • פרטי חשבון בנק של עורך דינו של החייב על מנת שהכספים שייגבו במסגרת התיק יועברו לידיו.
  • ככל ופסק הדין ניתן בהעדר החייב ובית המשפט קבע כי יש להמציא לו את פסק הדין במסירה אישית, יש לצרף לבקשה גם אישור מסירה המעיד על מסירת פסק הדין לחייב.
  • טופס בקשה לביצוע פסק דין (טופס 206) מלא באופן מדויק ונכון.

  יש לשים לב כי ככל ופרטי הבקשה יהיו חסרים או ככל ולא יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים, ידחה מנהל לשכת הוצאה לפועל את הבקשה ולא ניתן יהיה לפתוח בהליכים נגד החייב. יש להיוועץ עם עורך דין לגבייה טרם יפתח ההליך וזאת על מנת שניתן יהיה לבצעו ביעילות ומקצועיות.

  לחצו לקריאת המאמר תביעה כספית בסדר דין מהיר – מדריך מזורז

  סדר הפעולות בלשכת הוצאה לפועל לאחר הגשת הבקשה

  לאחר הגשת הבקשה ללשכת הוצאה לפועל, ימצא מנהל הלשכה לחייב הודעת אזהרה כי עליו לפרוע את חובו בתוך 20 ימים או לחילופין להגיש בקשה למתן צו תשלומים. לחייב אפשרות גם לבקש להתייצב לחקירת יכולת בתוך 21 ימים. במסגרת הודעה זו, יוזהר החייב כי אם לא יפעל לתשלום החוב יראו אותו כחייב המשתמט מתשלום החוב וניתן יהיה לנקוט נגדו בהליכי גבייה.

  במסגרת המועד הנקוב בהודעת האזהרה, החייב יכול לפרוע את חובו או לעלות טענות כלשהן כלפי פסק הדין כגון טענת פרעתי. לא ניתן לפעול נגד החייב טרם חלף המועד הנקוב באזהרה. רק לאחר שחלף המועד הקבוע בה, ניתן יהיה לפתוח בהליכי גבייה נגדו.

  ככל והחייב מעוניין לערער על פסק הדין, רשאי הוא להגיש לבית המשפט בקשה לעיכוב הליכים ולהמציא את ההחלטה ללשכת הוצאה לפועל. היה ובית המשפט יעתר לבקשת החייב, לא ניתן יהיה להמשיך בהליכי גבייה כל עוד לא ניתנה החלטה בבקשת הערעור או בבקשה לביטול פסק הדין ככל וזה ניתן בהעדר החייב.

  הפעולות שניתן לנקוט נגד חייב שאינו פועל לפירעון החוב

  טרם נקיטת הליכים נגד חייב בהוצאה לפועל יש לוודא כי חלף המועד הקבוע בהודעת האזהרה שנשלחה אליו והחייב אכן לא פעל לתיקון המחדל שיצר. יש לוודא גם כי הודעת האזהרה נמסרה לחייב כדין והוא מודע לתיק הוצאה לפועל. ללא המצאת האזהרה לידיו של החייב, לא ניתן לנקוט בהליכי גבייה נגדו.

  חלף המועד הקבוע בהודעת האזהרה והחייב לא פעל לסילוק החוב, ניתן לנקוט נגדו בהליכי גבייה ולהטיל עליו סנקציות שונות. כך למשל, ניתן להטיל עיקול על חשבון הבנק של החייב וכן עיקול על כספים השייכים לו הנמצאים בידי צד ג' כגון חברות ביטוח וכו'. סנקציות שונות אחרות קשות יותר כגון עיכוב יציאה מהארץ או עיקול על נכסי מיטלטלין, ניתן להטיל על החייב רק בחלוף 6 חודשים ממועד המצאת האזהרה ובמידה והחייב לא פעל לתשלום החוב.

  נקיטת הליך ביצוע פסק דין הלכה למעשה

  במאמר זה פירטנו את הליך ביצוע פסק דין ופעולותיו במסגרת הוצאה לפועל. בפועל הלכה למעשה, מדובר בהליך הדורש ניסיון, ידע ובקיאות בפרקטיקה הנהוגה. מעבר למילוי הטפסים וצירוף הנספחים הנדרשים, יש גם להתמודד עם טענות שונות אשר עלול החייב לעלות במסגרת הזמנים שניתנו לו וכן ככל ויש צורך בכך, לחקור אותו בחקירת יכולת לצורך הבנת מצבו הכלכלי. פעולות אלו רצוי שיעשו על ידי עורך דין המתמחה בתחום על מנת שניתן יהיה להבטיח הליך ביצוע פסק דין גבוה ואפקטיבי.

   

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין