זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  כתב הגנה בסדר דין מהיר והודעת צד ג בסדר דין מהיר

  כתב הגנה בסדר דין מהיר והודעת צד ג' בסדר דין מהיר

  הליך משפטי בסדר דין מהיר כשמו כן הוא, ניהול הליך בגין תביעה כספית בעלת ערך כספי נמוך המסתיים לרוב בתוך מספר חודשים ובמסגרת דיון משפטי אחד. בשונה מתביעה אזרחית רגילה בה קיימים סדרי דין שונים לרבות הגשת תצהירי עדות ראשית וניהול ישיבות קדם משפט, הרי שבסדר דין מהיר כפי שנראה בהמשך מאמר זה, על בעלי הדין לצרף לכתבי טענותיהם כל מסמך וראיה הנמצאים ברשותם לכתב הטענות לרבות תצהירי עדים מטעמם.
  הגשת כתב הגנה בסדר דין מהיר והתמודדות עם ניהול התביעה בבית המשפט, דורשת ידע משפטי, הכרת החוק והפסיקה וכן ניסיון בניהול משא ומתן. על מנת שניתן יהיה להתמודד נכון ומקצועי עם תביעה בסדר מהיר הן מבחינה משפטית והן מבחינה פרוצדורלית, מומלץ לשכור שירותיו של עו"ד המתמחה בדין האזרחי אשר בידיו הכלים המשפטיים לסייע לכם בהתמודדות עם התביעה.

  הוגשה נגדי תביעה בסדר דין מהיר מה עלי לעשות?

  תביעה בסדר דין מהיר כמוה כתביעה רגילה הדורשת הגשת כתב הגנה וכן התייצבות לדיון אשר ייקבע על ידי בית המשפט. הגשת כתב הגנה בסדר דין מהיר תעשה בתוך 45 ימים ממועד קבלת כתב התביעה ותוגש ישירות לבית המשפט.
  יש לזכור כי אי הגשת כתב הגנה במועד זה, תאפשר לתובע לבקש מבית המשפט ליתן פסק דין בהעדרכם ולחייבכם במלוא הנטען בכתב התביעה. טענות כמו לא ידעתי כי קיים צורך להגיש כתב הגנה או חשבתי כי אגיע לדיון וזה יספיק לא יועילו ובית המשפט עלול להכריע על בסיס כתב התביעה בלבד.
  מסיבה זו, עם קבלת כתב התביעה, יש לפנות לעורך דין המתמחה בדין האזרחי על מנת שיסביר לכם את מלוא זכויתיכם ובאיזה אופן עליכם לפעול על מנת שניתן יהיה להתמודד כראוי עם הנטען כלפיכם.

  המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה

  היות ומדובר בתביעה בסדר דין מהיר, על הנתבע לצרף לכתב הגנתו את כל המסמכים התומכים בטענותיו לרבות תצהיר מטעמו וכן כל ראיה אחרת היכולה לסייע לו. בפועל יוצא לכתב ההגנה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תצהיר מטעם המתגונן התומך בעובדות הנטענות בכתב ההגנה. יש לשים לב כי תצהיר זה צריך להיות מאומת על ידי עורך דין בהתאם לתקנות. תצהיר אשר לא יצורף לכתב ההגנה לא ניתן יהיה להגישו לאחר מכן אלא ברשות בית המשפט.
  • חוות דעת מומחה רלוונטית לעניין. לדוגמה, ככל ומדובר בתביעות שיבוב, תביעת פח, יש להגיש חוות דעת שמאי יחד עם כתב ההגנה.
  • רשימת מסמכים אודות המסמכים הקיימים בידי בעל הדין או הנמצאים ברשותו. כמו כן, יש לצרף את המסמכים לכתב ההגנה.

  המועד להגשת כתב הגנה בסדר דין מהיר

  כתב הגנה סדר דין מהיר מועדים יוגש בתוך 45 ימים ממועד קבלת כתב התביעה. יש לשים לב כי 45 ימים אלו יספרו ממועד קבלת כתב התביעה לידי הנתבע ולא מיום הגשתה. במסגרת זמנים אלו על הנתבע להגיש כתב הגנה שאם לא כן עלול הוא להיות חשוף לפסק דין בהעדר כתב הגנה.

  הגשת תצהירים מטעם הנתבע ועדיו

  בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תצהיר בעל דין יצורף לכתב ההגנה שאם לא כן לא ניתן יהיה לצרפו לאחר מכן אלא ברשות בית המשפט. מטרתו של התצהיר המצורף לכתב ההגנה הוא לאמת את הטענות השונות העולות בו ולתת להן תוקף משפטי.
  גם כאשר לנתבע ישנם עדים מטעמו אשר מעוניין הוא להביאם לבית המשפט על מנת שיסייעו לו להוכיח את הגנתו, יש לגבות מהם תצהירים מפורטים ולצרפם לכתב ההגנה. מעבר לנחיצותו של תצהיר הגנה בהתאם לדרישת המחוקק כאשר מגישים כתב הגנה בסדר דין מהיר הרי שגם תצהיר זה למעשה מקנה תוקף משפטי לטענות העולות בו ומאפשר לנתבע לחזק את קו הגנתו.

  אני סבור כי פלוני אלמוני נושא באחריות לתביעה שהוגשה נגדי, כיצד עלי לפעול ?

  הוגשה נגדכם תביעה בסדר דין מהיר אך הנכם סבורים כי אדם אחר או גוף מקצועי אחר נושא באחריות לנטען כלפיכם בכתב התביעה? לא אחת אנו עדים לתביעות המוגשת כלפי בעלי דין כאשר בפועל הגורם האחראי לנטען בכתב התביעה הינו צד ג'. לדוגמה, כאשר צד ג' נהג ברכבו של הנתבע וגרם לתאונה, חברת ביטוח המבטחת את רכבו של הנתבע וכו'.
  חשוב לזכור כי בהליך סדר דין מהיר ובהתאם לתקנה 80(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, לבעל דין אין את האפשרות לשלוח באופן אוטומטי הודעת צד ג' אלא אם אישר לו בית משפט לעשות כן. כלומר, על בעל הדין לבקש מבית המשפט אישור למשלוח הודעת צד ג' ככל והוא סבור כי אותו גורם אחראי לנטען כלפיו בכתב התביעה ובמידה ותתקבל, יהיה עליו לשאת בתשלום הכספי אשר יושת עליו.

  זקוקים לסיוע להליך משפטי בעזרת עורך דין?

  הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  הגשת הודעת צד ג' הלכה למעשה

  כפי שצוין קודם לכן, בהליך משפטי בסדר דין מהיר הנתבע אינו רשאי להגיש הודעת צד ג' אלא בקשת רשות ליתן הודעה לצד ג'. את בקשת הרשות למשלוח הודעת צד ג' בסדר דין מהיר יש להגיש יחד עם כתב ההגנה ובית המשפט יכריע בה תוך 30 ימים ממועד הגשתה או במהלך הדיון המקדמי לתביעה לפי המאוחר.

  השיקולים העומדים בפני בית המשפט למתן אישור הודעת צד ג'

  לא לחינם לא איפשר המחוקק לבעל דין לשלוח הודעת צד ג' באופן אוטומטי אלא באישור בית המשפט. הליך משפטי במסלול סדר דין מהיר אמור להיות חלק, מהיר ולא מסורבל. ככל ובית המשפט סבור כי יש במשלוח הודעת צד ג' כדי לסרבל את ההליך ולעכבו, רשאי הוא לסרב למתן הודעת צד ג' ולא לאפשר לבעל הדין להזמין את הגורם אשר לטעמו נושא באחריות לנטען כלפיו בכתב התביעה.
  מסיבה זו, ככל והנכם סבורים כי פלוני אלמוני נושא באחריות לנטען כלפיכם בכתב התביעה או ישנה חברת ביטוח האמורה לפצותכם ככל והתביעה נגדכם תתקבל מכוח עילה חוזית, מומלץ לפנות לקבל ייעוץ משפטי ראוי ומתאים אשר יקנה לכם את הכלים הנכונים לשכנע את בית המשפט כי משלוח הודעת צד ג' בנסיבות העניין נחוץ וענייני.

  גילוי מסמכים בסדר דין מהיר במקביל להגשת כתב הגנה

  כפי שניתן להבין מאמר זה הרי שהליך גילוי מסמכים בסדר דין מהיר צריך לעשות במסגרת הגשת כתבי הטענות לבית המשפט ובמסגרת הגשת כתב התביעה או כתב ההגנה. אחד מהעקרונות בהליך משפטי זה הוא גילוי מסמכים מקדים כלומר צירוף כל המסמכים הרלוונטיים לכתב התביעה יחד עם כתב הטענות. בשלב מאוחר יותר ככל ולא הוגשו המסמכים, לא ניתן לצרפם לכתב התביעה.
  לא אחת עולה השאלה מה ניתן לעשות אילו סבור הנתבע כי בידי התובע מסמך מסוים אשר לא הוגש לכתב התביעה ויש בו כדי להשליך על תוצאותיה ואחריותו לנטען בה. כפי שנראה מיד, במידה ומתועררת שאלה הנוגעת לגילוי מסמך ספציפי ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה ולפרט באוזניו את המניעים לבקשה והמסמך המבוקש.

  מה הדין אילו סבור הנתבע כי ישנו מסמך ספציפי אשר לא הומצא לו ע"י התובע?

  ככל והנתבע סבור כי ישנו מסמך ספציפי הקיים בידי התובע אשר לא הומצא לו במסגרת כתב גילוי מסמכים מקדים, עומדת לו האפשרות לפנות לבית המשפט בבקשה לגילוי מסמך ספציפי ולפרט מדוע לטעמו ישנה חשיבות במתן החלטה בבקשה המורה לתובע להמציא לידיו את המסמך המבוקש.
  לדוגמה, כאשר מוגשת תביעה בסדר דין מהיר, תביעת שיבוב בגין נזק פח, על התובע לצרף לכתב תביעתו חוות דעת מומחה, חוות דעת שמאי. חוות דעת שמאי מורכבת מחלקים שונים לרבות תמונות הרכב הניזוק. תמונות הרכב הניזוק יכולות לא אחת לקבוע את מקום האימפקט ביחס לכביש ולהשליך על שאלת אחריותו של הנתבע לתאונה.
  ככל והתובע לא צירף את התמונות הקיימות בחוות דעת שמאי לכתב התביעה והנתבע סבור כי יש בתמונות אלו כדי לסייע לו, רשאי הוא לפנות באמצעות עורך דינו לבית המשפט בבקשה לגילוי מסמך ספצפי זאת למרות שבהליך סדר דין מהיר לא ניתן לבקש גילוי מסמכים.
  יש לזכור כי לאור העובדה כי מדובר בהליך משפטי בו קיימת חובת גילוי מסמכים מוקדמת, יש לפרט בצורה מנומקת ביותר בבקשה אשר תוגש לבית המשפט מדוע סבור הנתבע כי גילוי המסמך המבוקש יש בו כדי לסייע לו להתגונן כלפי התביעה ולשפוך אור על הנטען בה.

  סדר הפעולות לאחר הגשת כתב הגנה בסדר דין מהיר

  היות ומדובר בהליך משפטי המתנהל בסדר דין מהיר, משך הזמנים לניהול הדיון לאחר הגשת כתב ההגנ קצרים משמעותית וקצובים בהתאם לתקנות. תקנה 80 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעות כי בתוך 90 ימים ממועד כתב ההגנה האחרון יקיים בית המשפט ישיבת קדם משפט וכי ראוי שתתקיים ישיבת קדם משפט אחת.
  בית המשפט יקבע מועד לדיון בתביעה לגופו של עניין לא יאוחר מ- 6 חודשים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון בתיק. דיון משפטי בהליך סדר דין מהיר יסתיים ביום אחד אלא אם סבר בית המשפט כי יש צורך בימים נוספים. ככל וסבר בית המשפט כי קיים צורך בכך, יקבע דיון נוסף לא יואחר מ-14 ימים ממועד הדיון האחרון.
  עם תום הדיון בתביעה ולכל המאוחר בתוך 14 ימים ממועד הדיון, ייתן בית המשפט פסק דין בתביעה. פסק הדין יהיה תמציתי ומנומק אלא אם סבר בית המשפט כי יש צורך להרחיב בנימוקו מטעמים שונים.
  התגוננות בפני תביעה בסדר דין מהיר הלכה למעשה
  כפי שניתן לראות מדובר בהליך משפטי מהיר ופשוט יחסית בהשוואה לתביעות אזרחיות המתנהלות בבתי המשפט השונים במדינת ישראל. יחד עם זאת, מדובר בהליך הדורש הגשת כתב הגנה וצירוף כל המסמכים הנלווים לו במועד הגשתו.
  מעבר לפרוצדורה והזמנים אשר יש להכיר כאשר מגישים כתב הגנה בסדר דין מהיר הרי שיש להבין ולהכיר את המטריה המשפטית הכרוכה בניהול הליך זה. הכנת תצהירים על ידי עורך דין, ניסוחם וכן העלאת הטענות הרלוונטיות בכתב ההגנה ובתצהיר כל אלו דורשים ניסיון וידע משפטי.
  העובדה כי יש להגיש את כל המסמכים יחד עם כתב ההגנה מאפשר לנתבע פעם אחת בלבד להכין כראוי את כתב הטענות שלו ולהניח בפני בית המשפט את שלל הראיות התומכות בגרסתו ומסייעות לו להפריך את התביעה שהוגשה. מסיבה זו, מומלץ בכובד ראש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין המתמחה בדין האזרחי על מנת שהתמודדות עם כתב התביעה והנטען בה יעשו באופן מקצועי, נכון ומשפטי.

  צור קשר עכשיו ודבר ישירות עם עו"ד ניסים שופן בטלפון מספר 072-3972351

   

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין