זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  התנגדות לביצוע שטר

   

  התנגדות לביצוע שטר- מה היא?

  התנגדות לביצוע שטר הינה בקשה המוגשת על ידי חייב בתיק הוצאה לפועל שנפתח כנגדו מכוח הגשת שטר או שיק שחולל לביצוע. להתנגדות לביצוע שטר יש לצרף תצהיר מפורט שבו יפרט החייב את טענותיו ויצרף לו את כול המסמכים והאסמכתאות לתמיכה בטענותיו כנגד ביצוע השטר, כך שאם תתקבל ההתנגדות יהווה התצהיר כתב הגנה להמשך ההליכים המשפטיים.

  ניתן לטעון טענות שונות בהתנגדות לביצוע שטר כאשר הטענות הנפוצות בהתנגדות הינן טענת פרעתי, טענת כישלון תמורה, וטענת זיוף ולפי העניין.

  התנגדות לביצוע שטר טענות הגנה

  כחלק מפעילות מסחר תקין אנו נדרשים לא אחת לחתום על התחייבויות כספיות שונות, למשוך שיקים מחשבון הבנק שלנו וכן לחתום על הסכמים. מסמך החתום בחתימת ידנו שאינו כובד או שיק השייך לנו שאינו נפרע, עלולים לסבך אותנו בהליכי גבייה בהוצאה לפועל.

  פעמים רבות, חרף התחייבותנו החוזית כספית, עומדות לנו טענות רבות ושונות אשר יש בידן כדי להפריך את טענות הזוכה ולהביא לדחיית התביעה. טענות הגנה לביצוע שטר כפי שנראה בפסקאות הבאות, יש לעלות במסגרת פרק הזמנים הקבוע בחוק ולגבותן באסמכתאות ומסמכים.

  במאמר זה נסביר מהי התנגדות לביצוע שטר, נראה מהו המועד להגשת ההתנגדות וכן מהן הטענות האפשריות שניתן לעלות. חשוב לזכור, כי אם קיימות לכם טענות מבוססות כלפי השטרות הנמצאים בידיו של הזוכה ניתן בהחלט להביא לדחיית הבקשה. בטרם נקיטת הליך כלשהו, מומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בדיני הוצאה לפועל על מנת שסיכויי ההתנגדות לביצוע השטר יהיו גבוהים.

  מתי יש להגיש התנגדות לביצוע שטר

  עם פתיחת התיק בלשכת הוצאה לפועל, תשלח לחייב אזהרה כי עליו לפרוע את חובו בתוך 30 ימים ממועד קבלת האזהרה ובכפוף להוראת השעה עקב נגיף הקורונה. האפשרויות העומדות בפני החייב הן כמובן לשלם את החוב או לעלות טענות בגין המסמכים או השטרות שהוגשו.

  את ההתנגדות יש להגיש בצירוף תצהיר לאימות העובדות הנטענות בטופס ההתנגדות. ההתנגדות עצמה, תוגש על גבי טופס ייעודי של לשכת הוצאה לפועל ויצורף לה כל מסמך התומך בטענות החייב.

  המועד להגשת התנגדות לביצוע שטר כאמור הוא בתוך 30 הימים ממועד קבלת האזהרה. חייב אשר לא עשה זאת במסגרת פרק זמן זה, יוכל להגיש לרשם הוצאה לפועל בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר. לבקשה זו עליו לצרף בקשה לעיכוב הליכים שכן התנגדות המוגשת באיחור אינה מעכבת את הליכי הוצאה לפועל באופן אוטומטי.

  התנגדות לביצוע שטר טענות הגנה העומדות למבקש/החייב

  כפי שנראה מיד, קיימות מספר טענות נפוצות בהליך התנגדות לביצוע שטר. יחד עם זאת, לא קיימת רשימה סגורה לטענות אלו וניתן לעלות כל טענה המבוססת אשר יש בה כדי להפריך את טענות הזוכה.

  • טענת פרעתי – זוהי למעשה אחת הטענות הנפוצות העולה במסגרת התנגדות לביצוע שטר. במסגרת טענה זו, יש להציג את כל המסמכים והאסמכתאות לפירעון החוב שלא באמצעות השטר שבידי הזוכה. לדוגמא, חייב אשר טוען כי שילם את החוב באמצעות העברה בנקאית, יציג לרשם הוצאה לפועל אישור מהבנק כי אכן עברו כספים לחשבון הבנק של הזוכה.
  • טענת כישלון תמורה – טענה זו אף היא מהנפוצות במסגרת התנגדות לביצוע שטר. במסגרת טענה זו, יכול החייב לטעון לכישלון תמורה יחסי או כללי. במידה ואכן הסחורה לא סופקה ע"י הזוכה ניתן יהיה להתמודד עם ההליך המשפטי בקלות ולהוכיח כי הזוכה לא השלים את חלקו בהתחייבות.
  • זיוף חתימה – במסגרת טענה זו, יעלה החייב טענה כי החתימה המתנוססת על גבי השיק אינה שלו וכי היא זויפה. זיוף חתימה על גבי שיק יכול לנבוע כתוצאה מגניבת שיקים למשל.
  • העדר חתימה על גבי השטר – במקרים מסוימים, צדדים מתקשרים בחוזה או הסכם אך בסופו של דבר לא הבשיל ההליך לכדי חתימה סופית. במקרה שכזה, יוכל לטעון החייב כי הוא כלל לא חתם על גבי המסמך.

  היכן תוגש ההתנגדות לביצוע שטר ומה יעלה בגורלה

  בעקבות התיקון לחוק, ניתן כיום על פי תקנה 106(א) לתקנות ההוצאה לפועל להגיש התנגדות לביצוע שטר בלשכת הוצאה לפועל בה הוגשה הבקשה לביצוע שטר או ללשכה הסמוכה לבית המשפט שלו הסמכות המקומית לדון בתביעה.

  היה וההתנגדות הוגשה במסגרת 30 הימים ממועד קבלת האזהרה, יעכב רשם הוצאה לפועל את ההליכים בתיק ויעביר את ההתנגדות לבית המשפט לצורך קיום דיון בהתנגדות. חשוב לזכור כי העברת הדיון לבית המשפט אינה מקנה לחייב אפשרות להתגונן באופן אוטומטי נגד ההליך אלא רק לאחר שבית המשפט ידון לגופו של עניין בהתנגדות וייעתר לבקשתו יוכל הוא להתגונן כנגד ההליך.

  חייב אשר הגיש את ההתנגדות לאחר 30 הימים הרלוונטיים, הליכי הוצאה לפועל לא יעוכבו באופן אוטומטי והחלטה בבקשת למתן הארכת מועד להגשת התנגדות תינתן על ידי בית המשפט. בין מכלול השיקולים לקבלת הבקשה, יבדוק בית המשפט את סיכויי ההתנגדות, הטענות העולות בה והביסוס שלהן הלכה למעשה.

  מהם התנאים לקבלת התנגדות לביצוע שטר

  בפסיקה רבה נקבע כי אכיפת שטר חוב או שיק תעשה רק במקרים בהם נראה כי אין כל סיכוי סביר לנתבע להוכיח את הגנתו במסגרת ההתנגדות. מסיבה זו, בשלב הדיון בהתנגדות שהוגשה, די אם יציג החייב הגנה סבירה ואין כל צורך לבדוק את טיב ראיותיו או הטענות שהעלה.

  כפי שנקבע בפסיקה, בשלב הדיון בהתנגדות, די שהחייב יצביע על הגנה כלשהי סבירה על מנת שבית המשפט יאפשר לו להתגונן. ההגנה שיעלה החייב אינה צריכה להיות כבדת משקל וכי די בהעלאת טענת הגנה דחוקה על מנת שההתנגדות תתקבל.

  כפי שראינו קודם לכן, טענות הגנה לביצוע שטר הן רבות ומגוונות וניתן לעלות את כולן או מקצתן במסגרת ההתנגדות שתוגש. התנגדות לביצוע שטר אשר תוגש באופן מסודר ותעלה סיכוי הגנה סביר לדחיית התובענה, עשויה להתקבל על ידי בית המשפט ותאפשר לחייב להתגונן.

  דיון בבית המשפט בעניין ההתנגדות וההשלכות הנובעות מכך

  עם העברת התנגדות לבית המשפט, יקיים בית המשפט דיון בהתנגדות במהלכו ישמע את החייב והזוכה ויבדוק את הטענות לגופו של עניין. בית המשפט רשאי לקבל את ההתנגדות או לדחותה. היה ודחה בית המשפט את ההתנגדות על הזוכה להמציא ללשכת הוצאה לפועל את ההחלטה בתוך 14 ימים. בהתאם להחלטת בית המשפט, יוכל הזוכה להמשיך בהליכי הגבייה במסגרת תיק ההוצאה לפועל.

  היה וקיבל בית המשפט את ההתנגדות, על החייב להודיע על כך ללשכת הוצאה לפועל והתיק ייסגר. קבלת ההתנגדות מאפשרת לחייב את יומו בבית המשפט ומעניקה לו זכות להתגונן בפני הטענות העולות כלפיו.

  בית משפט יבדוק מהו שווי התביעה ובהתאם לכך ינותב התיק למסלול המשפטי המתאים. תביעות כספיות עד 75,000 ₪ יידונו בהליך מהיר הנקרא סדר דין מהיר בעוד תביעות העולות על סכום כספי זה, תועברנה למסלול רגיל. יש לשים לב כי התנאים לתביעה בסדר דין מהיר הם כאמור שווי התביעה (עד 75,000 ₪) וכן כי התביעה אינה לפי חוק הפלת"ד או תביעה ייצוגית.

  ערעור על החלטת בית המשפט הדן בהתנגדות ניתן להגיש לבית המשפט הנמצא בדרגה גבוהה יותר מהערכאה המשפטית הדנה בהתנגדות. כך למשל, אם בית המשפט השלום דן בהתנגדות, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.

  מדוע יש לפנות לעורך דין הוצאה לפועל כאשר מעוניינים להגיש התנגדות לביצוע שטר

  בקשה לביצוע שטר באופן טבעי מעמידה את החייב בנקודת פתיחה נמוכה בהליך המשפטי. העובדה כי הזוכה מחזיק בשיק או שטר כספי החתום בחתימתו אינו מסייעת לחייב בהתמודדות עם הבקשה שהוגשה כנגדו ועליו לשנס מותניים ולרתום להגנתו כל מסמך או אסמכתא המחזקים את טענותיו.

  כפי שראינו קודם לכן, קיימות מספר סיבות אפשריות להתמודדות עם בקשה לביצוע שטר. פעמים רבות, התשלום בגין העסקה שהתבצעה נעשה בדרכים אחרות ולא באמצעות השיק או שטר החוב שניתן לזוכה כך שסיכויי ההתנגדות לבקשה גבוהים. במקרים נוספים, התמורה שהייתה אמורה להינתן כנגד השיק כלל לא נמסרה לחייב או נמסרה לו באופן חלקי ואין כל סיבה כי הזוכה יעתור לתשלום החוב במלואו.

  הגשת ההתנגדות ללשכת הוצאה לפועל אינה מסתיימת רק בפעולה זו. עם הגשת ההתנגדות, יעובר התיק לבית המשפט אשר ידון בהתנגדות ובמידה ותתקבל תועבר התביעה למסלול דיוני בהתאם לשוויה הכספי. מדובר בפעולות משפטיות מתגלגלות אשר כרוכות בהופעה בבית משפט, חקירת הזוכה בגין המסמכים שהגיש וכן טיפול משפטי מלא בשלב שלאחר קבלת ההתנגדות.

  התנגדות לביצוע שטר דורשת בקיאות בדיני הוצאה לפועל, יתר החוקים הרלוונטיים ופסיקה. יש לזכור כי התנגדות שתוגש בצורה מנומקת ומגובה באסמכתאות ומסמכים תגדיל את הסיכוי לדחיית בקשת הזוכה. עורך דין הוצאה לפועל מעבר ליכולות המקצועיות שלו יכול אף לסייע לחייב באמצעות הניסיון שרכש להתמודד כראוי במסגרת ההתנגדות שתוגש כנגד הבקשה ולהגדיל באופן ניכר את הסיכויים לקבלתה.

  הוגשה נגדכם בקשה לביצוע שטר? אל תתמודדו עם הליך משפטי זה לבד. פנו לעורך דין מקצועי כדוגמת עורך דין ניסים שופן העוסק בתחום כ- 20 שנים ותנו לו להילחם עבורכם ולהביא לסילוק הבקשה ודחייתה.

   

  מדוע לבחור בעורך דין ניסים שופן לצורך הגשת ההתנגדות לביצוע שטר כמייצג?

  עו"ד ניסים שופן עוסק בתחום של דיני שטרות והגשת התנגדות לביצוע שטר מעל 21 שנים.

  מתמחה באופן ייחודי וספציפי בדיני שטרות.

  עו"ד ניסים שופן קרא התנגדויות רבות לביצוע שטר כמייצג זוכים וחייבים.

  תשלום שכר טרחת עורך דין באופן הוגן ומדורג בהתאם לשלבי התיק.

  הגשת התנגדות לביצוע שטר במועד ובמידת הצורך הגשת גם בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות לביצוע שטר ולעיכוב הליכים בתיק ההוצאה לפועל.

  ניסיון מוכח בתיקים רבים.

  הופעה בבתי משפט השלום בהתנגדויות לביצוע שטר בכול רחבי הארץ.

  צור קשר עכשיו – ייעוץ ראשוני ללא עלות או התחייבות מצידך בטלפון מס' 072-397-2351 ודבר ישירות עם עו"ד ניסים שופן.

  זקוקים לסיוע להליך משפטי בעזרת עורך דין?

  הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  התנגדות לביצוע שטר- מהצלחות המשרד

  ת.א. 23576-11-21 – דחיית בקשה לביצוע שטר בסכום של 260,00 דולר ארה"ב.

  ת.א. 41120-02-12 – דחיית בקשה לביצוע שיק בסכום של 91,790 ש"ח.

  ת.א. 163122/09 ועוד- דחיית בקשות לביצוע שיקים במאות אלפי ש"ח.

  לצפייה וקריאת פסקי הדין בתיקים הללו לחץ כאן

   

  שאלות ותשובות בנושא התנגדות לביצוע שטר

  מהי טענת זיוף חתימה בשטר?

  טענת זיוף חתימה על גבי שטר יכולה להיות אחת הטענות אשר יעלה חייב במסגרת התנגדותו כלפי שטר חוב בגינו הוגשה כנגדו תביעה על סכום קצוב או תביעה לביצוע שטר. במסגרת טענה זו טוען החייב למעשה כי החתימה הקיימת על גבי שטר החוב או השיק אינו שלו וייתכן ואדם אחר חתם בשמו וזייף את חתימתו.

  כיצד ניתן להתגונן מפני טענת זיוף של שטר?

  כאשר החייב מעלה טענת זיוף חתימתו על גבי השטר ניתן להציג למותב המשפטי הדן בהתנגדות דוגמאות חתימה נוספות של החייב ולערוך השוואה ביניהן לצורך כך, ככל ולא ניתן להסיק לאחר השוואה זו כי זו אכן חתימתו של החייב, ניתן לבקש מבית המשפט למנות גרפולוג אשר יערוך ויכין חוות דעת אשר תקבע האם אכן זו חתימתו של החייב או לאו.

  כיצד ניתן להתגונן מפני טענת כישלון תמורה בתביעת שטר?

  טענת כישלון תמורה תעלה על ידי החייב כאשר לטענתו לא סופקה לו התמורה בגינה נחתם השטר או ניתן השיק או לחילופין לא סופקה תמורה חלקית. טענה זו הינה טענה נפוצה העולה במסגרת התנגדות לביצוע שטר על ידי חייבים. הדרך היעילה ביותר להתמודד עם טענה זו היא לתעד באופן מדויק את התמורה הניתנת לחייב באמצעות חשבוניות ומסמכים כך שלאחר מכן לא יוכל לטעון לכישלון תמורה.

  טענת פרעתי בהתנגדות לביצוע שטר

  טענת פרעתי הינה טענה העולה פעמים רבות במסגרת תביעה על סכום קצוב או תביעה לביצוע שטר. במסגרת טענה זו, טוען החייב כי פרע את חובו הנובע משטר החוב או השיק ולכן אין מקום לפתוח נגדו בהליכי גבייה. כאשר חייב מעלה טענה זו עליו להראות כיצד ובאיזה אופן פרע את חובו ועליו להביא אסמכתאות לכך.

  מהי בקשה להארכת מועד להתנגדות לביצוע שטר?

  עם פתיחת תיק הוצאה לפועל תשלח לחייב הודעת אזהרה כי עליו לשלם את חובו בתוך 30 ימים או לחילופין להתגונן מפני הטענות העולות כלפיו. במסגרת 30 הימים, רשאי החייב להגיש התנגדות לתביעה ובמקרה זה יעבור תיק ההוצל"פ לבית משפט לדיון בהתנגדות. ככל והחייב לא יגיש התנגדות במסגרת 30 הימים הללו, לא יוכל לעשות כן באופן אוטומטי ועליו יהיה להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר. בית משפט רשאי במקרה זה לדחות את הבקשה ולא לשמוע את ההתנגדות עצמה.

  מה משמעותה המשפטית של החלטה הדוחה את ההתנגדות לביצוע שטר?

  ככל ובית המשפט יקבע כי אין מקום לקבל את ההתנגדות לביצוע שטר, על הזוכה להמציא את ההחלטה בתוך 14 ימים ללשכת הוצאה לפועל והליכי גביית החוב ימשכו במסגרת התיק בו הוגשה הבקשה לביצוע שטר.

  אלו מסמכים יש לצרף להתנגדות לביצוע שטר?

  על מנת שסיכויי ההתנגדות לביצוע שטר יגדלו, יש לצרף כל אסמכתא התומכת בטענות העולות במסגרת ההתנגדות. לדוגמה, כאשר חייב מעלה טענת פרעתי עליו לצרף את המסמכים המתעדים את פירעון החוב כגון אישורים על העברה בנקאית וכו'. כאשר חייב טעון לכישלון תמורה עליו להצביע כי אכן סופקה לו תמורה חלקית או שכלל לא נמסר לו דבר כנגד השטר או השיק.

  איך ועל סמך מה נקבע איזה בית משפט מוסמך לדון בהתנגדות?

  כאשר מוגשת התנגדות במסגרת 30 הימים ללשכת הוצאה לפועל יעביר ראש לשכת ההוצאה לפועל את ההתנגדות לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה על פי השטר. לדוגמה, ככל וערכו הכספי של השטר עולה על גובה סמכותו של בית משפט השלום הרי שיש להעביר את ההתנגדות לדיון בבית משפט מחוזי. ככל ולא צויין בהתנגדות לאיזה בית משפט סמכות מקומית לדון בבקשה, הרי שבהתאם לסעיף 108(א) לתקנות ההוצאה לפועל, תועבר ההתנגדות וכל המסמכים הנלווים לה  לבית המשפט הסמוך ללשכת הוצאה לפועל.

  על מי מוטל נטל השכנוע בהתנגדות לביצוע שטר בעילה השטרית?

  נטל שכנוע בית המשפט בדבר ההתנגדות מוטל על כתפי הנתבע אשר עליו להוכיח כי פעל בהתאם לאחד התנאים השוללים את אפשרות מימוש שטר החוב. בשלב השיכנוע במסגרת ההתנגדות, ההלכה היא כי די בהצגת הגנה לכאורה על מנת שההתנגדות תתקבל ויתקיים דיון לגופו של עניין. בשלב ההתנגדות החייב אינו נדרש להוכיח את גרסתו לגופו של עניין אלא רק להצביע על הגנה אפשרית הקיימת לו. מסיבה זו, בשלב ההתנגדות ועל מנת שבית המשפט יקבלה, על החייב להצביע על סיכוי סביר לדחיית התביעה שהוגשה נגדו.

  באילו נסיבות לא תינתן הרשות להתגונן כנגד בקשה לביצוע שטר?

  ככל וטענות החייב במסגרת ההתנגדות לביצוע שטר אינן מעלות סיכויי הגנה של ממש הרי שסביר להניח כי בית המשפט ייטה שלא לקבל את ההתנגדות. כמו כן, כאשר חייב מגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות ללא טעם המניח את הדעת בגין השיהוי ובנוסף לא הצביע על טענת הגנה מוחשיות, בית משפט ייטה שלא לקבל את ההתנגדות וידחה אותה.

  נתבעתי על ידי צד שלישי שרשם את שמו כנפרע בשטר/שיק האם יש לי טענת הגנה בהתנגדות לביצוע שטר?

  ככל והתובע אוחז בשיק כשורה נראה כי עצם העובדה כי צד שלישי אוחז בשיק אין בה כדי לעלות טענת הגנה לכשעצמה. יחד עם זאת, על מנת שהאוחז בשיק יחזיק בו כשורה עליו להראות כי השיק שלם, תקין, חתום וכל יתר הפרטים הנוספים מלאים בו כנדרש.

  מסרתי שיק על החלק בחתימתי שסוחר לצד שלישי אשר מילא את כל הפרטים בשיק, האם יש לי טענת הגנה טובה כנגד אותו צד שלישי?

  ככל והשיק אינו שלם או מלא כהלכה קמה ועולה לחייב הטענה כי האוחז בשטר אינו אוחז בו כשורה. בהתאם להוראות סעיף 28(א) לפקודת השטרות, על האוחז בשטר להצביע ולהראות כי השטר שלם, תקין ומלא כנדרש. ככל וצד ג' מילא בשיק פרטים השייכים לבעל השיק ניתן לטעון לזיוף השיק או לאי אחיזה בו כשורה.

  התנגדות לביצוע שטר בטענה של חריגה מהרשאה, על מי נטל ההוכחה?

  טענת חריגה מהרשאה תעלה כאשר החייב טוען כי הזוכה מילא בשטר החוב ערך כספי גבוה יותר מזה שניתנה לו הרשאה לעשות כן. מקרה מסוג זה יופיע כאשר מדובר בשטר חוב אשר אינו שלם ואינו מלא כהלכה מלבד העובדה כי החייב חתם עליו. נטל ההוכחה לחריגה מהרשאה מוטלת על כתפי החייב אשר עליו להראות ולהצביע כי הזוכה חרג מההרשאה שניתנה לו ומילא את השטר באופן שאינו מוסכם על הצדדים. בהתאם לסעיף 19(ב) לפקודת השטרות, אין חותם השטר מחויב בתוכנו אלא אם הושלם השטר בדיוק לפי ההרשאה שניתנה. מכאן שאם הצליח החייב להוכיח את טענת חריגה מהרשאה, לא יהיה מחויב בערכו הכספי הנקוב על גבי שטר החוב.

  האם מתן תמורת עבר עבור שטר הינה טענה ראויה להדיפת הבקשה לביצוע שטר?

  ככל והחייב יוכל להוכיח כי תמורת עבר עניינה כרוך בשטר החוב נראה על פניו כי ניתן יהיה לעלות טענה זו במסגרת התנגדות לביצוע שטר. תמורת עבר אשר אינה נושאת זיקה לשטר החוב על פניו אינה יכולה לבוא במסגרת הטענות העולות בהתנגדות לביצוע שטר שכן אין לה כל רלוונטיות לשטר החוב הנוכחי.

  לאיזה מסלול התדיינות תנותב בקשה לביצוע שטר שסכומה עד 75,000 ₪ ?

  הערכאה המשפטית המוסמכת לדון בתביעות כספיות אשר שווין הכספי אינו עולה על 75,000 ₪ הוא בית משפט השלום במסגרת הליך משפטי הנקרא סדר דין מקוצר. במסלול זה סדרי הדין מקוצרים וזריזים יותר ועל בעל הדין  התובע לצרף לכתב תביעתו ראיה מוצקה המוכיחה את החוב. במסלול זה לא קיימים שאלונים או תצהירים ולרוב במסגרת מספר דיונים מצוצמם מתבררת התובענה וניתן פסק דין. התנגדות לביצוע שטר ששוויו אינו עולה על 75,000 תועבר לבית משפט השלום במסגרת הליך משפטי של סדר דין מקוצר.

  לאיזה מסלול התדיינות תנותב בקשה לביצוע שטר שסכומה מעל 75,000 ₪ ?

  שטר חוב אשר ערכו הכספי גבוה יותר מסך של 75,000 ₪ הרי שהדיון בהתנגדות ינותב לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה מבחינה מהותית. ככל ומדובר בשטר שערכו הכספי אינו עולה על 2.5 מיליון ₪ הרי שהדיון יועבר לבית משפט השלום במסלול דיון אזרחי רגיל (לא סדר דין מהיר). ככל וערכו הכספי של השטר גבוה יותר, יועבר הדיון לבית משפט מחוזי. סדר הדין בדומה לשטר ששוויו פחות מסך 75,000 ₪ יהיה במסלול תביעה בסדר דין מקוצר.

  כיצד להתגונן כנגד הגשה לביצוע שטר בטחון שניתן למשכיר דירה או עסק?

  בראש ובראשונה מומלץ לעגן בחוזה השכירות תנאים ברורים ומפורטים להפקדת שיק הביטחון במקרה של טענה להפרת חוזה כך שבשלב מאוחר יותר ניתן יהיה בקלות להתגונן נגד הבקשה לביצוע שטר. ככל והוגשה בקשה לביצוע שטר בגין שטר ביטחון, יש להצביע ולהראות כי מדובר בבקשת סרק אשר הוגשה ללא כל טעם סביר וכי החייב עמד בכל הוראות חוזה השכירות. ככל והחייב יוכיח לבית המשפט בסבירות גובהה כי עמד בהוראות חוזה השכירות, לא הפר אותו או גרם לסיבה מוצדקת לפירעון שטר הבטחון, הרי שישנם סיכויים גבוהים כי בית המשפט ידחה את הבקשה לביצוע שטר.

  מה המשמעות של צד רחוק וצד קרוב בהתגוננות של חייב בהליך ביצוע שטר? 

  כאשר מדובר בצד קרוב דהיינו הצד עמו ביצע המתנגד לביצוע השטר את העסקה בגינה הוצא שטר החוב הרי שבידיו מגוון רחב של טענות הגנה אפשריות בהשוואה לצד רחוק, צד ג' או אדם אחר האוחז בשטר החוב. לדוגמה, צד קרוב יוכל לעלות ולטעון טענות חוזיות כנגד שטר החוב לרבות טענת פרעתי וטענת כישלון תמורה. כמו כן, צד קרוב יוכל לטעון ולעלות כל טענה אשר יכול היה לטעון אילו הייתה מוגשת נגדו תביעה רגילה ולא שטרית. כאשר מדובר בצד רחוק, ארסנל הטענות אשר קיימות בידיו מצומצמות יותר והוא יוכל לעלות ולטעון טענות ענייניות בלבד אשר אינן נובעות ממערכת יחסים ישירה עם בעל שטר החוב.

  האם צד שלישי האוחז בעד ערך יכול לגבור על טענות הגנה של מושך השטר?

  בהתאם להוראות סעיף 29(א) לפקודת השטרות כל צד אשר חתימתו מופיעה על גבי שטר חזקה עליו שנעשה צד להסכם בעד ערך. על מנת שניתן יהיה לאחוז בשטר כשורה, על התובע להוכיח כי נתן ערך ממשי עבור שטר החוב. תמורה בעלת ערך הינה כל תמורה בסיסית המספקת התקשרות פשוטה בין הצדדים. מסיבה זו, צד שלישי האוחז בשטר החוב בעד ערך יוכל לגבור על טענות כאלה ואחרות של מושך השטר הנובעות מעניין זה.

  כיצד ניתן להוכיח פגם בזכות הקניין בשטר של מסחר השטר לצד ג' התובע על פי השטר בבקשת הביצוע?

  בהתאם לפקודת השטרות, על מנת שניתן יהיה להוכיח פגם בשטר של מסחר השטר יש להצביע ולהראות כי מסחר השטר השיגו במרמה, כפייה, אלימות או כל דרך אחרת שאינה כדין. גם סיחור בשטר באופן של מרמה או הפרת אמונים יכולה להיות טענה לפגם בזכות הקניין של מסחר השטר. ככל ומסחר השטר פעל בדרך לא חוקית בעת הסיחור בשטר, ניתן יהיה לעלות טענת פגם בשטר החוב.

   

  טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר רמת הפירוט והוכחה הנדרשת

  שטר חוב הקיים בין צדדים לעסקה הינו חוזה לכל דבר ועניין המחייב את הצדדים לקיימו ככתבו וכלשנו. צד המפר הוראות חוזה כתוב הנושא ערך כספי מסוים מסתכן בהגשת תביעה לביצוע שטר נגדו בהוצאה לפועל. במסגרת התנגדות לביצוע השטר, יכול הנתבע לעלות טענות הגנה שונות אשר לטעמו יש בהן כדי לסכל את בקשתו של התובע לביצוע השטר.

  במסגרת מאמר זה, נתמקד בטענת קיזוז החוב היכולה לעלות בשלב ההתנגדות לביצוע השטר. נראה מה מקור טענה זו, מהם התנאים לקיומה וכן מתי ניתן לעשות בה שימוש.

  מהי טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר ומה המקור המשפטי לכך

  טענת קיזוז היא למעשה טענה משפטית היכולה לעלות במסגרת התנגדות לביצוע שטר. במסגרת טענה זו, יבקש החייב מבית המשפט לדחות את התביעה בעילה כי למבקש קיים חוב כספי אחר הניתן לקיזוז מכל סכום כספי הנובע משטר החוב. המקור המשפטי לטענת קיזוז הינו סעיף 53(א) לחוק החוזים חלק כללי המציין בזה הלשון:

  "חיובים כספיים שצדדים חבים זה לזה מתוך עסקה אחת והגיע המועד לקיומם, ניתנים לקיזוז בהודעה של צד אחד למשנהו; והוא הדין בחיובים כספיים שלא מתוך עסקה אחת, אם הם חיובים קצובים."

  התנאים הרלוונטיים להעלאת טענת קיזוז

  במסגרת התנגדות לביצוע שטר טענות הגנה רשאי המתנגד לעלות טענת קיזוז כנגד התביעה שהוגשה נגדו בהתקיים התנאים הבאים:

  • הכספים אשר מבוקש לקזז משטר החוב בגינו הוגשה התביעה נובעים מאותה עסקה. כאשר מדובר בחוב כספי אשר אינו נובע מאותה עסקה, ניתן לעשות זאת רק כאשר מדובר בחוב כספי קצוב.
  • הגיע מועד פירעון החוב הכספי אשר מבוקש לקזז מהכספים הנובעים משטר החוב.
  • הנתבע אשר מבקש לקזז את כספי החוב האחר מהכספים נשוא שטר החוב נדרש לשלוח הודעה מתאימה לצד שכנגד כי בכוונתו לקזז את החוב מהכספים נשוא שטר החוב.

  רמת הפירוט הנדרשת בטענת קיזוז

  כעולה מלשון סעיף 53(א) לחוק החוזים, ניתן לעלות טענת קיזוז במסגרת התנגדות לביצוע שטר רק כאשר מדובר בחוב כספי הנובע מעסקה אחת וכן ניתנה הודעה על קיזוזו קודם לכן. באשר להודעה בעניין קיזוז החוב נקבע על ידי בית המשפט כי הודעה קיזוז אשר אינה מפורשת העולה במסגרת התנגדות לתביעה על סכום קצוב או בקשה למתן רשות להתגונן מספקת לצור מילוי תנאי החוק.

  צד המבקש לקזז חוב כספי משטר חוב הנמצא בידי הצד האחר, רשאי לעשות זאת רק כאשר מדובר בחוב הנובע מאותה עסקה ומועד פרעונו הגיע. לחילופין כאשר מדובר בחוב כספי בגין עסקה אחרת, ניתן לקזזו כאשר החוב הינו קצוב וברור. כמו כן, על הנתבע המעוניין בקיזוז החוב, לשלוח הודעה מתאימה לצד האחוז בשטר החוב כי בכוונתו לקזז את החוב הכספי.

  טענת קיזוז לצד טענות הגנה נוספות בהתנגדות לביצוע שטר

  טענת קיזוז הינה טענה אחת מיני רבות אשר חייב רשאי לעלות במסגרת התנגדות לביצוע שטר. שטר חוב הקיים בידי תובע הוא אכן חוזה לכל דבר ועניין אשר יש לכבד ולקיים אך לא אחת נגד טענת החוב עומדות לא מעט טענות הגנה אשר יש בהן כדי להוביל לדחיית התביעה וביטול החוב הכספי.

  כך למשל, רשאי החייב לטעון כי פרע את החוב או חלקו ממנו או לחילופין מדובר בחוב הנובע מעסקה שלא יצאה לפעול עקב כשלון התמורה. טענת קיזוז הינה טענת הגנה רלוונטיית ואפשרית במסגרת התנגדות לביצוע שטר כאשר מתקיימים התנאים המתאימים לכך והחייב עומד בהוראות החוק.

  מתן רשות להתגונן כנגד ביצוע שטר בראי תקנה 20 לתקנות סדר הדין החדשות השע"ט- 2018

  עם הגשת בקשה לביצוע שטר להוצאה לפועל לחייב עומדים 30 ימים ממועד קבלת הודעה על פתיחת התובענה להגשת התנגדות לביצוע שטר החוב. את ההתנגדות ונימוקיה על החייב להגיש בלשכת הוצאה לפועל בה הוגשה התביעה במסגרת הזמנים הקבועה בחוק. היה והחייב לא יגיש את התנגדותו במועד הקובע בחוק, לא יוכל לעשות כן ובאפשרותו יהיה לבקש בקשת רשות להתנגדות.

  כפי שנראה במאמר זה, במסגרת התנגדות לביצוע שטר רשאי החייב לעלות טענות הגנה שונות נגד התביעה לביצוע השטר. עם הגשת בקשה למתן רשות להתגונן נגד תביעה לביצוע שטר בהוצאה לפועל, יחליט רשם הוצאה לפועל בבקשה ולאחר מכן יעבירה לבית המשפט הרלוונטי אשר ידון בה ויקבע אם יש מקום לאפשר לחייב להתגונן כנגד ביצוע השטר.

  מתי תוגש בקשה למתן רשות להתגונן

  חייב אשר לא טרח להגיש את התנגדותו לביצוע שטר החוב במסגרת פרק הזמן הקבוע בחוק לא יוכל להגיש התנגדות לאחר מכן. לחייב עומדת האפשרות להגיש בקשה למתן רשות להתגונן ולנמק מדוע לא פעל להגשת ההתנגדות בזמן. לצד נימוקים אלו, על החייב לעלות את טענות ההגנה העומדות לו ולפרט מדוע לטעמו יש לדחות את התביעה.

  את הבקשה למתן רשות להתגונן יחד עם תצהיר התומך בעובדות הבקשה יגיש החייב בלשכת הוצאה לפועל. רשם הוצאה לפועל לאחר שיעיין במסמכים ובבקשה, יחליט אם להעביר את בקשת הרשות להתגונן והתביעה לבית המשפט המוסמך לדון בה או לדחותה על הסף.

  מתן רשות להתגונן ע"י בהמ"ש בראי תקנה 20 לתקנות סדר דין האזרחי

  לאחר העברת בקשת רשות להתגונן יחד עם הבקשה לביצוע שטר, יערוך בית המשפט דיון בבקשה בהתבסס על האמור בה וחקירת המצהיר אך רשאי בית המשפט להכריע בבקשה על יסוד הרשום בה בלבד. בית המשפט למעשה יחקור ויבדוק מדוע לא הגיש החייב את הבקשה בזמן וכן מהן טענות ההגנה העומדות לו ביחס לנטען נגדו בבקשה לביצוע שטר.

  בית המשפט רשאי בהסכמת הצדדים לערוך דיון לגופו של עניין בעניין התביעה עצמה במסגרת הדיון בבקשה למתן רשות להתגונן. בפועל, לא אחת בתי משפט מסיימים את הדיון המשפטי במסגרת הדיון בבקשת רשות להתגונן.

  מתי בית משפט יעתר לבקשת רשות להתגונן

  בראש ובראשונה כאשר מוגשת בקשת רשות להתגונן מפני תביעה על סכום קצוב יבדוק בית המשפט מדוע לא הוגשה ההתנגדות במועד הקבוע בחוק וכן מה הטעמים לאיחור בהגשתה. החלטה בעניין בקשת רשות להתגונן במסגרת התנגדות לביצוע שטר טענות הגנה תלויה מאוד בטיב טענות ההגנה העומדות לחייב ובחוזקן.

  נקבע בפסיקה כי לצורך מתן רשות להתגונן די כי החייב יצביע ויראה כי עומדות לו טענות הגנה הדורשות בירור וחקירה וכי בשלב הדיון בבקשה אין צורך כי יצביע על סיכויי הצלחה ממשים או לחילופין להוכיח את תביעתו. לצד בחינת הבקשה למתן רשות להתגונן על החייב להצביע בפני בית המשפט כי קיימות לו טענות הגנה כלשהן כלפי הנטען בתביעה.

  החייב אינו חייב להוכיח בשלב זה את טענותיו וכי די שיראה לבית המשפט כי קיימות לו טענות כלשהן כלפי הנטען בתביעה. מתן רשות להתגונן נגד בקשה לביצוע שטר תבחן על ידי בית המשפט אשר יבדוק בין היתר את טענות החייב כלפי שטר החוב וכן את הסיבה לאיחור בהגשת ההתנגדות. ככל והחייב יצביע על טענות הגנה מבוססות וממשיות כך גובר הסיכוי כי בית המשפט יעתר לבקשתו ויאפשר לו להיכנס בשערי בית המשפט ולהשמיע את גרסתו לנטען נגדו.

   

  צור קשר עכשיו – ייעוץ ראשוני ללא עלות או התחייבות מצידך בטלפון מס' 072-397-2351 ודבר ישירות עם עו"ד ניסים שופן.

   

   

   

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין